Jdi na obsah Jdi na menu
 Přehled témat:

1) Příspěvek ing. Prouzy na jednání zastupitelstva v červnu 2008.
2) Z 13. veřejného zasedání dne 15.9.2008
    (kontrolní výbor a neřešení stížnosti)
3)
Ze 14. veřejného zasedání dne 8.12.2008
4) Z 15. veřejného zasedání dne 15.12.2008
5) Zastupitelé mohou mluvit
6) Zastupitelské divadlo

Pro nalezení vybraného tématu stiskněte Ctrl+F a zadejte jeho číslo  v závorkách (X).(1)

Pane Hofmane, na březnovém zasedání jste mne vyzval, abych si prohlédl vaše zápisy z kontrol. Protože patřím k těm, kteří dobrou radou nepohrdnou, byl jsem se skutečně na tu vaši dokumentaci podívat.

Vy jste na minulém zasedání tady veřejně prohlásil, že s dodržováním zákonů si velké starosti neděláte. Vaše dokumentace to jenom potvrzuje. V roce 2007 se kontrolní výbor sešel pouze dvakrát a to 28.2. a 15.5. V druhém pololetí se nesešel vůbec; přitom ve výroční zprávě se konstatuje, že bylo provedeno šest kontrolních akcí. Jak to mám pane Hofmane chápat? Zákon vám ukládá o každé kontrolní akci předložit zápis zastupitelstvu, aby mohly být výsledky kontroly tímto orgánem projednány. Nikoliv tedy projednávat výsledky kontrol v radě. Taková činnost radě podle zákona nepřísluší.

 Ve svých zápisech ze schůzí máte zápis o tom, že jste v roce 2008 měli celkem tři schůze. Jenže při pořizování zápisu jste přehlédl, že jste je všechny datoval na jeden den a to 29. ledna. Opět se  tedy musím zeptat – jak tomu mám, pane Hofmane, rozumět?

 Kontrolní výbor předkládá ve své Zprávě o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu nepravdivou informaci, když konstatuje, že „Po odstoupení pana J.Krátkého FV pracoval dočasně ve složení: Předseda Antonín Čepelák, členové Miroslav Stuchlý, Libor Preiss. To samozřejmě není pravda, jelikož po dobu asi tří měsíců tento výbor nepracoval, protože byl pouze dvoučlenný. Opět pane Hofmane, zřetelná nepravda.

V další větě je uváděn pětičlenný výbor, přičemž jsou uvedeni pouze 4 členové. Zde je to samozřejmě pravděpodobně pouze chyba, která ale vypovídá o tom, jak vážně berete svou práci pro město a potažmo svůj zastupitelský slib. Jestliže tedy KV prokazatelně podává zastupitelstvu nepravdivé informace   v této zprávě, lze se oprávněně domnívat, že je to v jeho činnosti běžnou praxí.

Pane Hofmane, ve své odpovědi na minulém VZ jste prohlásil:“KV znám dost dlouho. .... Když mne pověří, tak vystoupím“. Pane Hofmane, Vás nemusí nikdo pověřovat, protože §119 (5) zní jasně: Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala. Z toho jasně vyplývá, že neznáte ani těch pár paragrafů, kterými byste se měl řídit. Přitom máte kontrolovat dodržování zákonů městským úřadem.

Pane Hofmane, jsem hluboce přesvědčen o tom, že jste se zpronevěřil zastupitelskému slibu a tím i občanům města a Vaše morální právo tyto občany zastupovat ve věcech veřejných je značně zpochybněno. Já v tomto případě zcela souhlasím s panem Houdkem, který tehdy řekl, že „je to na odstoupení“. Já vám, pane Hofmane, doporučuji, abyste ze svých funkcí odstoupil a svá hrubá pochybení napravil jako řadový zastupitel. A protože nemám jistotu, že Vás někdo ze zastupitelů požádá o vysvětlení, ptám se Vás já jako obyčejný občan – pane Hofmane, můžete to nějak vysvětlit?


(2)

 

Ze zápisu 13. veřejného jednání zastupitelstva dne 15.9.2008

 [způsob (ne)řešení stížnosti ]


Problém č.1.:

Pan Vobořil: Z obecních peněz, tady jde o obědy pro neškolní lidi. Na školní je to placeno státem. Důchodci a cizí strávníci beze slev nejsou v takzvaných ONIVech, ve státním přídělu mezd.

Pan Havlíček: To není Václave jak říkáš. Kuchařky se platily vždy z městských peněz. Třeba mzda 8,5 hrubého plus nějaké prémie, 9 x 6, nějaké odvody, to není pravda! Já o tom nebudu polemizovat, necháme to na příště. To nemá pravdu, pan starosta, to je zvlášť v tom rozpočtu!

Že by pan starosta opravdu neměl pravdu co se týče financí? Když nefunguje kontrola, může to být doopravdy jakkoliv. Přijďte se přesvědčit na příští veřejné zasedání zastupitelů.

 

Problém č.2.:

Pan Hofman se úvodem zmínil o různých nepodložených obviněních a silných výpadech pana Ing. Prouzy proti jeho osobě, zfalšování údajů, lhaní a nepravdám o zpronevěře mandátu, proti kterým se tímto ohrazuje. Ve vystoupení pokračoval:

Pan Hofman: Tvrzení, že usnesení bylo zmanipulováno je nesmyslné, dokážu přečtením usnese-ní, bodu 14 (přečetl ho), bod je splněn, všichni to tu slyšeli a schválili. Že si nedělám starosti s dodržováním zákonů, vyvrací dokumentace. (přečetl znění části zákona o obcích) Je jasné, co zákon ukládá. Navázal jsem na předchozí praxi, kontroly jsou shrnuty do výroční zprávy. Ve snaze vyslyšet občany bude ode dneška všechny zápisy dostávat písemně zastupitelstvo. K ne-pravdivé informaci z 12. 12., myslím, že už jsem to uvedl, proběhlo schválení jednacího řádu, půl roku na to odstoupil pan Krátký, 25. 6. Bylo doplněno zastupitelstvo panem Křivohlavým, byl schválen pan Čepelák, 4. 9. se zrušil neúplný Finanční výbor a byl zvolen nový. Bylo uvedeno, že od 25. 6. Do 4. 8. tři měsíce nepracoval. Na zasedání 26. 11. Byl doplněn FV o paní Hajnou a pana Vytiska. Zda je to nepravdivá informace, to nevím. Je fakt, že ve výroční zprávě jedno jmé-no chybělo, omlouvám se za to. Kontrolní výbor mně zná dost dlouho, když mě pověří, vystou-pím. Budu-li pověřen zastupiteli, vykonám, co je třeba, postupuji podle stanov. Chci k tomu říci, že Kontrolní výbor navazuje na práci předchozího předsedy KV. Když jsem neshledal vady, po-kračoval jsem stejně. Jsou-li k mé práci připomínky, neodmítám je. Po dobu mého fungování jsem objektivně poznal hodně variant vstřícnosti a ochotě ke spolupráci. Je to nyní těžké, zhou-stla atmosféra, poletovaly tu různé stížnosti a trestní oznámení, nechtěl bych, aby se to stalo pra-vidlem. K dispozici máte nyní zápisy z jednání 13. A 14. schůze KV.

Jestli lze z tohoto vystoupení něco pochopit a hlavně jestli něco dokazuje nebo vyvrací, nechám na posouzení čtenáře. Tyto údajné zápisy z 13. a 14. schůze byly zároveň předloženy i jako zápisy z kontrol. Každý soudný člověk si nutně musí položit otázku: Jak může být zápis ze schůze zápisem z kontroly? Jedině tak, že by se kontroly dělaly od „zeleného stolu“.

Jak kvalitně kontroly probíhají, dokumentuje následující rozhovor:

Pan Havlíček: Chci se zeptat na tu větu z kontroly školy, sjednotit vztahy mezi ředitelem školy a revizním technikem, kdo má odpovědnost, vyjasnit to.

Pan Preis: Revizní technik se k tomu nějak vyjadřoval? Jestli nedošlo k nedorozumění, revizní technik není totéž, co obsluha. Vztah mezi ředitelem a obsluhou řeší smlouva, jinak platí vyhláš-ka. Revizní technik s tím nemá nic společnýho.

Pan Hofman: Zřejmě máte pravdu a je to chyba, omlouvám se za to.

A takto pracuje člověk (případně celý kontrolní výbor), který má m.j. kontrolovat dodržování zákonů celým MěÚ. Závěry KV musí být průkazné a nezpochybnitelné!

 

Problém č.3.:

Pan Houdek: Za celou dobu jsme kontrolní výbor pověřili jen jednou k tělocvičně. Mám malý návrh, vyplývající ze zápisů z rady. Jsou tam dva zádrhele, Marvan a kino, byt nad ZS, MUDr. Škola atd. Chtěl bych vědět víc o vymáhání pohledávek a k jakému závěru se došlo. Předkládám tyto dvě věci jako náměty na činnost.

Paní Patrovská: Dáme to od usnesení, komise připraví formulaci.

Pan Křivohlavý: Nemuseli bychom hlasovat, já bych to respektoval, jeden člověk má pochyb-nosti, do hloubky jít dle uvážení. Je tu jeden podnět, ostatní to zřejmě nepokládáme za důležité, nevidím důvod k nějakému zvyšování aktivity, nepokládám to za chybu a nenechám se ani náho-dou donutit k umělému zvyšování činnosti!

Takto se staví člověk s vysokoškolským vzděláním ke kontrolní činnosti stanovené zákony ČR a jednak vyplývající z  přírodních zákonů. Musím se bohužel znovu opakovat a zdůraznit, že žádný systém a tedy ani sociální nemůže fungovat bez zpětné vazby – tedy bez kontroly. Nebo že by si pan Křivohlavý ve své firmě nekontroloval finance, materiál, pracovní nasazení dělníků apod.? A co nyní po nejčerstvějších událostech na MěÚ, ještě budete hovořit pane inženýre o umělém zvyšování kontrolní činnosti? Nejde spíše o to, aby kontrola přestala být formální a začala být funkční?

 

Problém č.: 4

Zatím pominu tu skutečnost, že se v zápise neobjevil můj příspěvek k této problematice, přestože v zápise se uvádí, že jsem svoji stížnost přednesl. Zásadní chybou při řízení zasedání bylo ovšem to, že tato stížnost nebyla vyřešena, výsledek nebyl obsahem usnesení, z čehož vyplývá, že nemohu dostat podle zákona v řádném termínu odpověď.

Co se týče vlastní kontrolní činnosti, jsem přesvědčen na základě posledních událostí, nesoucích se Třebenicemi formou různých fám, že ony nedostatky byly způsobeny právě nedostatečnou kontrolou. Dokonce bych zdůraznil, že vedoucí pracovník, který neprovádí kontroly má „na svědomí“ případné přestupce zákona přesně podle přísloví, že „příležitost dělá zloděje“. Všichni vedoucí pracovníci by měli nejen znát základní poučku, že „kdo řídí také kontroluje“, ale také ji naplňovat v praxi.


Celý zápis, doufám i s doplněným mým vystoupením, najdete na webových stránkách města. Hezké počtení.


ing. Augustin Prouza


P.S.

Protože se představitelé města chovají stejně jako vrchnost v Jiráskově Lucerně, zamítající poníženou supliku, nezbývá mi, než uveřejnit svoji stížnost na neřešení stížnosti zde, k veřejnému posouzení. Já se takového posouzení nebojím. Posuzujte, prosím, nezaujatě.

 

Vážený pane starosto,

se zájmem jsem si přečetl zápis ze schůze, konané 15.9.2008. Bohužel jsem tam nenašel v příloze svoje vystoupení. Pan Otradovec za mnou po schůzi přišel a výslovně mi slíbil, že můj příspěvek bude v příloze.

Zřejmě asi pod dojmem posledních událostí na svůj slib zapomněl. Přitom se jedná o kontrolu - protože kde chybí kontrola, vytváří se prostor pro nejrůznější podivné činnosti. Předpokládám, že toto opomenutí bude napraveno, a aby to bylo co nejdříve, posílám Vám svůj příspěvek v příloze. Věřím také, že i moje stížnost bude vyřízena podle zákona a bude dořešena na příštím veřejném zasedání, abych mohl dostat písemnou odpověď. Protože pan Hofman na zasedání slíbil (viz zápis) , že svoji zprávu zpracuje písemně, žádám o její zaslání e-mailem nebo alespoň o informaci, kdy si pro ní mohu přijít.

S pozdravem a přáním pěkného dne -  ing. Augustin Prouza

----- Original Message -----

 

Na tento e-mail vůbec nepřišla odpověď a předmětná stížnost nebyla do zápisu z jednání zařazena. A to je už druhý dopis (e-mail), na který jsem nedostal odpověď. Máme tedy v Třebenicích na radnici zastupitele nebo opět vrchnost?

Věc: Stížnost / nevyřešení

 Vážený pane starosto,

vaše odpověď je jen formální odpovědí v zákonném termínu, ale v žádném případě neřeší věcné důvody stížnosti.

 

1) V zákoně č.128, §117 (2) je stanoveno, že : Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Z logiky zákona samozřejmě vyplývá, že by tyto, zákonem stanovené orgány měly být funkční.

 

Vy jste mi odpověděl, že tento bod je splněn beze zbytku. Ano, výbory jsou zřízeny, ale nejsou funkční podle zákona. Finanční výbor v minulém roce byl prokazatelně čtvrt roku nefunkční, protože byl pouze dvoučlenný. Kontrolní výbor při vykazování své činnosti vyloženě podvádí a neplní své funkce podle zákona.

 

 

2) V §118 (1) se píše : Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. Dosud jsem se na veřejném plenárním zasedání nesetkal s jediným usnesením, kterým by zastupitelstvo jakkoliv úkolovalo kontrolní výbor. Jedinou výjimkou bylo více než rok staré zasedání, kdy se mi podařilo prostřednictvím několika zastupitelů prosadit kontrolu výstavby víceúčelové sportovní haly. Usnesení bylo posléze zmanipulováno a kontrola se zaměřila úplně jinam.

 

Zde by bylo záhodno uvést alespoň několik úkolů, kterými zastupitelstvo pověřilo kontrolní výbor. Co se týče sportovní haly, svůj příspěvek, který posléze přednesl zastupitel pan Preiss, jsem formuloval tak, aby bylo prověřeno, zda se postupovalo podle zákona o veřejných zakázkách. Jinak jsem jej ani formulovat nemohl, protože o nějakých žádostech o dotace jsem vůbec nevěděl a pro vlastní stavbu to je nepodstatné.

 

3) V §119 (4) je stanoveno : O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Podle §119 (5) Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Na žádném veřejném zasedání zastupitelstva od začátku volebního období nenajdete v jeho programu bod, kde by byl tento paragraf realizován.

  

Na žádném veřejném jednání zastupitelů se dosud nikdy tento bod neobjevil.

To, že zápis o kontrole byl projednán a schválen kontrolním výborem je samozřejmé. Zákon však výslovně ukládá kontrolnímu výboru, předložit tento zápis zastupitelstvu obce. Pokud si pozorně přečtete zápis ze zasedání zastupitelů zjistíte, že pan Hofman vůbec nic neobjasnil a odvolával se na to, že pan Ludwig to dělal také tak. To nemá se zákonem vůbec nic společného.

Co se týče Vaší poznámky o přístupnosti Knihy činnosti KV a případných stížnostech, konstatuji: Nyní už takovou stížnost máte a zastupitelstvo se jí tedy může v plném rozsahu zabývat. Dokonce se jí musí zabývat, protože se jedná o stížnost na orgán zastupitelstva a nikoliv o stížnost na orgán rady.

 

 

 Předpokládám, že se mojí stížností budete opravdu zabývat a že činnost kontrolního výboru bude uvedena do souladu se zákonem.

 

V Třebenicích 24. července 2008  

 

Dne 10.10.2008  jsem dostal ovšem něco jako odpověď na svoji výše uvedenou stížnost. (Viz opis odpovědi pana starosty, která nic neřeší:)

 

Vážený pane,

 

Vaše „stížnost v souvislosti s činností kontrolního výboru“ byla předána všem zastupitelům k prostudování. Zastupitelé se k této stížnosti vyjádřili svými diskusními příspěvky v průběhu veřejného zasedání zastupitelstva Města Třebenice, které bylo řádně svoláno na den 15.9.2008.

 Na Vaši stížnost, připomínky zastupitelů a jejich názory týkající se Vaší stížnosti bylo odpovězeno předsedou kontrolního výboru přímo na místě v rámci diskuse i v rámci jeho vystoupení. Byly vzneseny podněty ke změnám v práci kontrolního výboru, které pan předseda Hofman veřejně akceptoval, nicméně v závěru zastupitelé nepovažovali za nutné vzhledem k charakteru navržených změn vyjádřit se k dané situaci začleněním jakéhokoliv bodu do usnesení zastupitelstva.

 Celému zasedání jste byl osobně přítomen a vyslechl jste tedy celý průběh řešení Vaší stížnosti. Zároveň se s jeho průběhem můžete seznámit prostřednictvím zápisu z veřejného zasedání, který je občanům dostupný ze zákona.

Podpis

 

Skutečnost:

Jedinou věcnou připomínku ke KV měl pan Houdek, že by KV měl mít plán činnosti.

 Druhou připomínku měl pan ing. KřivohlavýJestli má ze zastupitelstva někdo k tomu ještě nějaké připomínky, abychom se pohnuli?
 Tím diskuse ke stížnosti skončila (viz zápis). A toto považuje pan starosta za projednání stížnosti zastupiteli. Nebyl projednán ani jeden z bodů stížnosti. Pan Hofman měl přednést zprávu KV. Taková zpráva se obvykle připravuje kolektivně na schůzi. Pan Hofman mluvil s patra a jak se mu to povedlo, můžete posoudit sami (viz výše, problém č.2). Vystoupení pana Hofmana může být v souvislosti s mojí stížností chápáno pouze jako vysvětlení zastupitelům, ale nikoliv jako odpověď na stížnost. Není přece normální, aby stížnost řešil subjekt, na který je stížnost podána! Jestliže se sliby pana Hofmana neobjevily v usnesení jako úkoly kontrolnímu výboru ani v jiné formě znamená, že v budoucnu ani nebude možno kontrolovat, jak jsou tato „opatření k nápravě“ plněna. Je to jen další příklad páně starostovy „slibotechny“.
 A takto se v Třebenicích běžně „úřaduje“.

 

A jak bych si možné vyřešení stížnosti představoval já, aby bylo v souladu se zákonem?:

 

Věc: Vyřešení stížnosti č.j. 615/2008

 

Vážený pane,

 

zastupitelstvo města projednalo na svém zasedání 15.9.2008 Vaší stížnost na práci kontrolního výboru a svým usnesením č.??? mne pověřilo sdělit Vám následující:

 

1) Zastupitelé po prostudování zápisů ze schůzí kontrolního i finančního výboru došli k závěru, že schůze neprobíhají podle plánu – plány schůzové ani kontrolní činnosti neexistují. Činnost obou orgánů je čistě formální. Výbory neplní svou funkci stanovenou zákonem. Zastupitelstvo uložilo předsedům obou orgánů zpracovat plány schůzové a kontrolní činnosti, prostudovat zákon č. 128/2000 Sb. o obcích a seznámit se s metodikou a principy kontrolní činnosti.

 

2) Na základě Vámi předložených důkazů bylo potvrzeno, že pravděpodobně došlo z dosud nevyjasněných příčin k úpravě znění usnesení zastupitelstva, týkajícího se stavby víceúčelové sportovní haly. Tento bod Vaší stížnosti bude předmětem dalšího šetření a Vy budete informován do 60 dnů.

 

3) Kontrolní výbor bude nadále přesně dodržovat ustanovení §119 (4), zák.č. 128/2000 Sb. a zápisy z kontrol budou předkládány na zasedání zastupitelstva.

 

Závěr:

Všem výborům i komisím bylo doporučeno zařadit na své schůze krátká školení podle příručky pro zastupitele s důrazem na znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

 

Podpis


***
(3)
 Z 14. veřejného zasedání dne 8.12.2008

Na webových stránkách Třebenic http://vismo.obce.cz/mesto-trebenice/vismo/dokumenty2.asp?u=16960&id_org=16960&id=33133 byl umístěn zápis, ze 14. veřejného zasedání.

Neschopnost nebo snad jen zaujatost je vidět už z názvu zasedání, který se tváří, jako kdyby se nic nedělo. Jednalo se přece o 14. mimořádné veřejné zasedání. Proto se zastupitel pan Houdek hned zpočátku ohradil. Ze zprávy pana starosty si nelze udělat žádný závěr, což ostatně kritizovali jak zastupitelé, tak i přítomní občané. Možná nechtěně mi ovšem pan starosta dal za pravdu, když prohlásil, že Kontrolní výbor kontroloval jen písmenka a ne stav jako takový. To je ten kardinální problém, na který upozorňuji už od prvopočátku a od prvopočátku jsem proto za tuto aktivitu skandalizován jako nepřítel Třebenic. Úplně stejně, možná ještě hůř, je na tom p. Immer, který tyto nedostatky kritizuje podstatně delší dobu. Protože se snažil je i odstranit, byl odstraněn on sám z Finančního výboru. Ostatně to pan starosta předvedl hned v dalším jednání, kdy odmítl spojit některé věci do souvislosti a označil mne za fábulátora. Pan starosta rovněž potvrdil, že si určil jakousi vyšetřovací komisi údajně z členů Kontrolního a Finančního výboru. Kontrolní skupiny si mohou vytvořit pouze ony výbory svým usnesením. Tím znovu potvrdil, že jej nezajímají zákony, ale že je klidně porušuje dál. Nad oběma výbory totiž nemá žádnou pravomoc. Ta patří výhradně zastupitelstvu města. Při takovéto úctě k zákonům se potom nelze divit, že se stalo to, co se stalo. Proto i člen Finančního výboru p. Preis podrobil tento přístup silné kritice. Z řečeného také vyplývá, že kdyby řádně pracoval zákonem stanovený kontrolní systém, nemusel pan starosta vyhazovat z pokladny další peníze za soukromou firmu.

Zajímavá je i skutečnost, že policie, podle slov pana starosty, nezajistila finanční dokumentaci proti další možné manipulaci. Měli k ní tedy přístup a nadále mají, jak další představitelé MěÚ, tak i další občané z oné kontrolní skupiny. Ostatně z televize víme, že pochybení policie jsou až příliš častá. Dokonce soud nedávno rozhodl ve známé kauze pacientem posekaného psychiatra, že trestní oznámení na policii bylo podáno oprávněně a že policisté jsou vinni tím, že nekonali.

Toto zasedání rovněž ukázalo, jak špatně je koncipován Jednací řád zastupitelstva, který omezuje nejen občany, ale i zastupitele v neúnosné míře. Pomocí tohoto jednacího řádu lze úspěšně omezovat kritické hlasy z pléna. Zásadou jednání by přece mělo být dobrat se nějakého výsledku na základě připomínek a návrhů a ne jen nesmyslně počítat prohovořené minuty.

ing.Augustin Prouza

 ***

 (4)

Z 15. veřejného zasedání dne 15.12.2008


Dotaz z VZ dne 15.12.2008

 Vážení občané, vážení zastupitelé,

možná si vzpomenete, jak jsem vás zde před dvěma roky upozorňoval na to, že webové stránky jsou vizitkou města a že by tedy měly být především úplné a aktuální. Za ty dva roky se mnohé změnilo a za městské stránky se už stydět nemusíme. Možná si také vzpomenete, že jsem hovořil i o tom, že součástí webových stránek měst a obcí bývají téměř standardně takzvaná diskusní fóra, umožňující občanům účastnit se průběžně prostřednictvím svých připomínek aktuálního dění ve městě. Většinou mi bylo namítáno, že by to stálo další peníze nebo že by se tam mohly objevovat vulgárnosti. Jistě, s tím ale musí počítat všechna diskusní fóra. Udělal jsem proto pokus a abych město finančně nezatěžoval, založil jsem neoficiální diskusní fórum s názvem Třebenické mlýny. Někteří z vás možná vědí o čem mluvím, protože tyto stránky fungují už pátý měsíc. Poté jsem napsal dopis na MěÚ a OS ČG se žádostí, zda by nemohli být občané o těchto stránkách informováni. Měl jsem na mysli informaci ve Zpravodaji a informaci a případně i odkaz na oficiálních stránkách města. Městský úřad se ani neobtěžoval mi odpovědět. Předseda OS ČG je slušný člověk a tak mi odpověděl, že OS rozhodlo, že zveřejňování soukromých aktivit není možné. Zcela ovšem pominuli dřívější propagaci místních restaurací a dokonce i obchodu paní Vobořilové. To není kritika, ale pouhé konstatování, že existuje jakýsi dvojí metr. Já v tom naopak nevidím nic špatného, ale na rozdíl od funkcionářů OS ČG si myslím, že je dobře, když Zpravodaj propaguje místní podnikatele, a měl by to dělat daleko více, protože na tom mohou vydělat jak podnikatelé, tak i občané. Vždyť už sám název zpravodaj napovídá, že by tato tiskovina měla podávat zprávy. V mém případě se ovšem nejedná o podnikání, ale o službu občanům. Ptám se proto zástupců města i přítomných zástupců OS ČG:

PROČ NEMŮŽE BÝT INFORMACE O TŘEBENICKÝCH MLÝNECH ZVEŘEJNĚNA?

 

***

A výsledek? Jakési nic neříkající zdůvodnění o jakýchsi stránkách, které musely být smazány, protože prý se tam diskutovalo vulgárně. Žádná omluva za arogantní chování, kdy jsem zůstal bez odpovědi.

Paní Bolechová za redakční radu prohlásila, že tato informace na stránkách Zpravodaje zveřejněna nebude. Vůbec nevzala na vědomí výše uvedené argumenty, ani se nezmínila, že by to redakční rada mohla znovu projednat.

Přihlásil se i pan Otradovec a prohlásil, že jej tyto stránky urážejí, aniž vysvětlil proč. A to jsem OS ČG v dopise požádal i o případné hodnocení stránek, i když nebude právě příznivé. Chybami se člověk přece učí.

Pan Otradovec si zřejmě přečetl svoje vlastní komentáře k příspěvku Žabí ráj. Sice nejsou vulgární, ale o dobrém vkusu pisatele rovněž nesvědčí.

Z těchto skutečností je zřejmé, že Zpravodaj je tiskovinou, která možná i za veřejné peníze má oslavovat úspěchy představitelů města, případně některých organizací. Protože prý se jedná o občanské sdružení, má redakční rada právo rozhodnout o tom, který příspěvek zveřejní a který ne. Takže je jasné, že ty oslavné mají přednost před těmi druhými.

 

ing.Augustin Prouza

 ***


Domov důchodců nebo bezbariérové byty?

 

 

Bravurních fabulací se dočkali občané na veřejném zasedání dne 15. 12. 2008. Na dotaz zastupitele p. Houdka, ohledně výstavby bytů u zdravotního střediska a jejich nezahrnutí do strategického rozvoje města, odpověděla pí. místostarostka, že se rozhodli domov důchodců nestavět. Termín rozhodli je v této souvislosti zavádějící, neboť rozhodnutí závisí pouze na zastupitelstvu.

V podkladu pro jednání zastupitelstva m.Třebenice ze dne 9. 6. 2003 p. starosta žádá zastupitelstvo o 30 000,- Kč, na vypracování studie pro 15 bezbariérových bytů u zdravotního střediska. Schváleno 23. 6. 2003 na veřejném zasedání zastupitelstva (VZ) pod bodem 4. – Kapit. místní hospodářství + 30 tis. na pořízení studie bezbariérových bytů.

V důvodové zprávě k výdajové části rozpočtu na rok 2004 (str.3) je uvedeno:  „Výstavba 24 sociálních bytů na pozemku vedle ZS – žádost byla na státním bytovém fondu již registrována a je předpoklad uvolnění částky v závěru roku 2004, případně pro rok 2005 v objemu dotace 800. 000,- Kč na 1 byt. Spolupodílem města bude pouze částka, převyšující skutečné náklady z výběrového řízení na výstavbu“. (Konec opsaného textu).

V materiálu Příprava rozpočtu na rok 2006 dne 10. 10. 2005 je uvedeno: Část A, bod 4. „dokončení projektu domu s pečovatelskou službou a následně žádost o přidělení dotace na výstavbu“. Dále v dostupných materiálech již o výstavbě bytů v oblasti ZS není hovořeno, zřejmě z důvodu přednostní výstavby tělocvičny. O jejím vývoji budeme informovat příště.

Volební noviny (2006) Sdružení nezávislých (Volební strana č.2 vedená p. starostou) uvádí na straně 7-8 v části Sociální oblast: „ V uplynulém období jsme zpracovali studii domu s pečovatelskou službou pro výstavbu bezbariérových bytů pro občany. Naše žádost o dotaci byla zaregistrována na MMR ČR. Skutečnému termínu výstavby musí předcházet územní rozhodnutí, projektová dokumentace a stavební povolení a také skutečné přiznání dotace, které očekáváme (vzhledem k velkému počtu žádostí) nejdříve v roce 2008“.

V roce 2007 a 2008 nebyla zastupitelstvu podána žádná informace o postupu přípravy k realizaci výstavby. Dokonce podle odpovědi pí. místostarostky se s výstavbou nepočítá a náhradou bude „terénní pečovatelská péče o staré a potřebné občany“. O tomto náhradním řešení a zrušení výstavby zastupitelstvo nerozhodlo.

 Z výše uvedeného vyplývá, že vedení města neví co bude stavět a zda vůbec chce něco stavět. Nejedná se jenom o předvolební trik a nečeká se na další předvolební kampaň?

Nebudu zde pojmenovávat přístup současného vedení MěÚ a zastupitelstva, zdá se mi však tento přístup ke starým občanům přinejmenším necitlivý. Potřeba tohoto zařízení, podle názoru řady občanů, byla potřebnější než výstavba nevyhovující tělocvičny, do které se nemohou přijít (bez omezení) podívat rodiče na svoje děti nebo blízké při sportovních soutěžích a vystoupeních.

Při citlivém přístupu a slušnosti k třebenickým občanům, kteří zde prožili celý život a nemají to štěstí, že mají děti, které se o ně mohou postarat v místě, kde jejich blízcí dožívají a mají své kořeny, by mělo město nějaké zařízení urychleně vybudovat. Byl-li někdo z vedení města a sociální komise za třebenickými spoluobčany v domovech důchodců, nebo v domovech pro přestárlé občany, či penzionech a dalších zařízeních, musí vědět, jak těžce nesou odloučení od důvěrně známých míst a spoluobčanů.

 František Immer                                                   ***


(5)


Zastupitelé mohou mluvit.


Pro větší komfort návštěvníků Třebenických mlýnů jsem připravil ukázku možného informování občanů o průběhu veřejného zasedání zastupitelů i bez toho, že by museli několik hodin sedět v nevlídné místnosti. Samozřejmě, kdyby nahrávání bylo provedeno odpovídající technikou a nikoliv jen mobilním telefonem, bude i kvalita na žádoucí úrovni. Kdo si tedy chce poslechnout předsedu Kontrolního výboru, jak obhajoval neobhajitelné ve věci zmizelých milionů, může kliknout na

http://uloz.to/1450304/12-8-Pochybná práce KV.amr

Na obrazovce se vám objeví úvodní stránka serveru. V její dolní části je část nazvaná FREE down load. V tomto obdélníčku podle návodu opíšete kontrolní text a stisknete tlačítko Stáhnout FREE. Máte-li nainstalován program RealPlayer budete si moci ukázku bez problémů poslechnout (RealPlayer je možno stáhnout z internetu). Za případné připomínky předem děkuji.


ing. Augustin Prouza


***


(6)

Zastupitelské divadlo

 

ObrazekTak nám proběhlo jedno z nejdůležitějších zasedání v roce, kde se mělo jednat o rozpočtu města a o rozpočtu školy. Hrubé závady správního charakteru provázely už přípravu tohoto zasedání. Původní návrh rozpočtu zveřejněný v termínu byl následně několikrát měněn, přičemž ani Finanční výbor neměl dostatek času tyto změny projednat. Jediná písemná připomínka k rozpočtu byla zodpovězena způsobem, který nic neřeší, ani nevysvětluje a samozřejmě nebyla akceptována. Na jednání byl nejlépe připraven ředitel školy, který měl svoje argumenty dokonce vyjádřeny i graficky. Ani to mu však nebylo nic platné. Nebylo mu nic platné, že byl podporován i řadou zastupitelů a dokonce některými občany. „Starostovi zastupitelé“, kteří jsou v početní přesile, jednomyslně zvedli ruce a „radniční“ návrh rozpočtu odsouhlasili. Zbylí zastupitelé proto na protest proti tak arogantnímu chování radnice ze zasedání odešli. S nimi odešla i převážná většina přítomných občanů. Potom byl stejným způsobem schválen i rozpočet města, přestože byli zastupitelé opětovně upozorněni na řadu chyb a nedostatků. Opět se ukázala dlouho známá skutečnost, že vedení města neumí nebo nechce řádně připravit veřejné zasedání a nutí tak zastupitele se vyjadřovat k něčemu, co si nemohli řádně prostudovat a ověřit. To ovšem vadí pouze těm zastupitelům, kteří chtějí pracovat poctivě a zodpovědně. "Starostovi zastupitelé“ zaslané materiály ani studovat nemusí, protože vědí dopředu, že pro ně zvednou ruku. Nejsou to tedy zastupitelé občanů, ale zastupitelé pana starosty. Takže opět podle zásady, „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“. Je to zásada tak zaužívaná, že by mohla být ve znaku města. Tato zásada dělá z rozhodovacího procesu zastupitelů pouhé divadlo pro přítomné, představující, že je naplňována litera zákona o místní samosprávě.

Stejně by to totiž fungovalo i tak, kdyby zastupitelé po svém zvolení dali starostovi plnou moc, ve které by podepsali, že se vším, co pan starosta navrhne, bezvýhradně souhlasí – a ta trapná představení, kterým se říká veřejné zasedání zastupitelů, by se vůbec nemusela konat.

 

ing. Augustin Prouza

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

to je rána

(ing. Augustin Prouza, 27. 9. 2008 6:07)

Milý brouzdale,
na zářijovém zasedání zastupitelů se měla řešit moje stížnost na to, že řádně nepracuje kontrolní výbor zastupitelstva. Zastupitelé dokonce dostali k tomuto problému i materiály k prostudování. V programu schůze však tento bod nebyl vůbec uveden, takže se stížnost neprojednávala, nic se nerozhodlo a tudíž ani žádné usnesení, jak stížnost vyřešit, nebylo přijato. Stejně formálně jako KV pracuje i finanční výbor. Vůbec bych se proto nedivil, kdyby na úřadě, kde nefungují kontrolní mechanizmy bylo něco v nepořádku. Na druhé straně, bude správnější počkat na oficiální informaci, protože fámy by se šířit neměly.

to je rána

(náhodný brouzdal, 26. 9. 2008 18:02)

Slyšel jsem, že je na městském úřadu hloubková kontrola a již nalezla zpronevěřených 100 tis.
Asi to bude fáma.

(1)

(ing. Augustin Prouza, 20. 9. 2008 11:31)

Už druhým rokem se pokouším vysvětlit zastupitelům důležitost fungující kontroly pro celý systém veřejné správy. Předpokládal jsem, že alespoň vysokoškolsky vzdělaným zastupitelům bude tento princip jasný. Neexistuje přece žádný systém, ať už je biologický, technický nebo sociální, který by mohl pracovat bez zpětné vazby – tedy bez kontroly. Bez kontroly si nejste schopni si ani nalít šálek čaje. Kontrolu si provádíte očima, nevidomí potom musí zapojit jiné kontrolní mechanizmy.
Jestliže se tedy inženýři v zastupitelstvu postavili proti funkční kontrole (prosinec 2006, září 2008) je to minimálně podivné. Ale třeba to nám, občanům, páni inženýři nějak vysvětlí.