Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled témat:

11) Diskuzní příspěvky z VZ zastupitelů

12) Jinde to jde!

13) Diskusní příspěvek ke kontrole MV ČR

(11)


Diskuzní příspěvky z VZ zastupitelů 29. 6. 2009


a)  k jednacímui řádu

Jednací řád má sloužit k tomu, aby veškeré otázky týkající se občanů a jejich života ve městě mohly být řádně projednány. Veřejná zasedání zastupitelů jsou totiž zasedáními pracovními. Je zcela nesmyslné bránit zastupitelům v diskuzi a drasticky je omezovat třemi minutami, protože je to jejich práce. Jestliže je k nějakému problému příliš dotazů a připomínek, znamená to,  že špatně pracovala rada a předložený materiál nebyl řádně připraven pro jednání zastupitelstva. Když si všimnete dosavadního průběhu VZ, diskutují většinou pouze zastupitelé,  kteří chtějí opravdu něco řešit. Potom je tu i druhá skupina zastupitelů, která nemá potřebu o něčem diskutovat, protože ví už dopředu, že přišli na zasedání pouze zvednout ruku. Těm také nevadí, že dostanou materiály pro jednání zastupitelstva v pátek, to znamená 3 dny před schůzí. To potom není možné si několik desítek listů materiálu nejen přečíst, ale není možné je hlouběji prostudovat, udělat si poznámky, ověřit si některé skutečnosti, poradit se s odborníky …atd. Ti, co připravují tyto materiály pro zastupitele je tedy nutí svůj mandát plnit jen formálně. A zde se musím zeptat. Je to neschopnost nebo záměr? Na to navazuje skutečnost, že v programu zasedání je tolik bodů, že to není možné v reálném čase stihnout. To je, jako kdyby zastupitele někdo přímo nabádal k tomu, aby nepřemýšleli, na nic se neptali a pouze zvedali ruce, aby se dostali domů před půlnocí. S tím potom velmi úzce souvisí drastické omezování diskuze nejen občanů, ale i zastupitelů. Proto znovu opakuji – jednací řád musí sloužit k tomu, aby se na pracovním zasedání zastupitelů projednalo všechno, co se projednat má a aby neutrpěly demokratické principy veřejné správy.

 

b) k závěrečnému účtu

Vážení občané a zastupitelé města,

když se zde před dvěma měsíci projednával rozpočet města, upozorňoval jsem na to, že jsou v rozpočtu možné tunýlky, odkud městu utíkají peníze. Současně jsem upozorňoval i na to, že některé výdaje nebyly v minulosti vůbec vyúčtovány v závěrečném účtu. Tak se tam nyní vyúčtování objevilo. Ač je to těžko pochopitelné, jedná se o nezpochybnitelný podvod. Každý z vás si snadno spočítá, že jestliže vodoměr ukazuje spotřebu necelých 10 m3 vody, nemůže se na závěr objevit vyúčtování ve výši 3 000 Kč. Přestože v tuto chvíli nemám přesné odečty elektroměru a plynoměru, z vyúčtovaných částek (obojí po 7 000 Kč) je zřejmé, že i zde bylo vyúčtování několikanásobně nadsazeno. Konkrétně se jedná o spotřebu energií v klubovně Senior klubu. To by měla být samozřejmě výzva pro zdejší kontrolní orgány a samozřejmě i pro vás, zastupitele, abyste uložili panu starostovi podat trestní oznámení na neznámého pachatele, pro podezření z trestného činu podvodu, protože takto zmanipulovaná částka zcela jistě přesáhne 5 000 Kč. Pro rok 2009 byly v rozpočtu města tyto částky dále navýšeny.

Není to však jen tento případ. Na ubytovně v Sutomi byly prohospodařeny další desetitisíce. Tam se totiž plánované náklady zvýšily z 88 000 Kč na více než 185 000 Kč, což přestavuje 211% nárůst, přičemž jen osobní náklady správce se zvýšily z 8 000 Kč na 23 000 Kč, tj. 287%, elektrická energie – zvýšení o 295%, atd. Celkem tedy ztráta města činí 125 674 Kč.

Takovýchto ztrátových akcí najdete v závěrečném účtu daleko víc.

Připočteme-li k tomu skutečnost, že audit, provedený pracovníky ústeckého kraje (tentokrát zdarma) objevil hrubé nedostatky takového rázu, jako že finanční doklady neobsahují všechny náležitosti nebo, že na některé platby neexistují doklady vůbec, mohou vás napadat ty nejčernější myšlenky.

Závěrem bych rád upozornil vás, zastupitele, že zatímco v případě Sutomi a dalších byste se mohli vymlouvat, že jste špatně pochopili podnikatelský záměr, v případě zfalšovaného vyúčtování energií jde o něco zcela jiného. V případě, že schválíte tento závěrečný účet bez výhrad, dopustíte se spolupachatelství na trestném činu podvodu.

ing. Augustin Prouza

V případě, že zápis ze zasedání nebude zveřejněn na oficiálních stránkách města, budou některé pasáže zveřejněny zde.




Co bylo v závěrečném účtu a ve zprávě auditora

 

1) V předloženém ZÚ za rok 2008 je více než 10 nepřesných nebo chybných údajů

2) Ve 3 případech došlo k porušení rozpočtové kázně ve výdajové části a to u skupin nebo paragrafů 103x, 36-7xx a 43xx.

3) V 85 případech došlo k překročení schválených rozpočtových položek (paragrafů) až o 1606,2% (pol. 6115 služby)

4) U mzdových prostředků došlo k překročení o 276 338,- Kč

5) Ze zprávy auditora vyplývá, že v hospodaření města došlo k závažným nedostatkům.


 Byly zjištěny: 

- neprůkazné účetní doklady a pokladní operace

- účetní případy, které nebyly doloženy účetními doklady

 - nedodržení nařízení vlády o odměnách starosty a                      místostarostky

 - nebyly zveřejněny záměry města o prodeji pozemků, ale chybně žádosti občanů o koupi  pozemků

 - nedostatky v evidenci majetku, inventarizaci

 - nedostatky v účetní evidenci a provozních zálohách

 - město nemá aktualizovány vnitřní předpisy

 

Na tyto nedostatky bylo vedení města a rada města upozorňována na VZ občany i zastupiteli.

 

Auditor upozorňuje v bodu II na str. 10 své zprávy, že neschválené účetní operace mohou mít negativní dopad do budoucna.

 

(S využitím poznámek p. Františka Immera)    


(12)         


Jinde to jde!


                                               

Je možné v současné době provádět rekonstrukce bytů? Třebeničtí zastupitelé na veřejném zasedání 29.6.2009 rozhodli, že to možné není. Raději vybudují ubytovnu. Město vlastní a provozuje ubytovnu v městské části Sutom. Ubytovna je již několik let značně ztrátová.

 V Litoměřickém deníku 24.7. byla zveřejněna informace, že v Hoštce budou opravovat starou radnici. Předpokládaná částka, kterou si oprava domu vyžádá, je předběžně stanovena na devět milionů korun. Z toho dva miliony korun by mohlo město získat z dotačního programu. Po provedené rekonstrukci by v budově mělo vzniknout sedm bytových jednotek. Proč se zde zastupitelé neptají na návratnost? Podle mého názoru jde především o investice do rozvoje města, který může být zajištěn jedině prostřednictvím občanů. Třebenické zastupitelstvo dotaci ve výši dvou milionů odmítlo a místo čtyř bytových jednotek vybuduje ubytovnu s nejistým příjmem do městského rozpočtu. Spíše však se ztrátou jako na Sutomi. Podobně nerentabilní je zřejmě ubytovna Sokola jinak by nebyla nabízena k pronájmu.

 Vybudování bytů v domě č.p. 4, který je komerčně využíván (pošta) a další příjem nájemného z bytů a daňový přínos do rozpočtu města za každého občana, je jistota pro městský rozpočet. 

 V této souvislosti mě napadá otázka, proč se rada a zastupitelstvo neptalo na návratnost, když začalo stavět na dluh sportovní halu? 

 

                                                                                                   F. Immer


***

(13)

Diskuzní příspěvek na VZ 21.9.2009 k provedené kontrole MV ČR v červenci 2009.

Kontrola MV provedená v červenci 2009 prokázala porušení zákona nejméně v 8 případech. V řadě dalších případů se jednalo o méně závažná porušení zákona. Podle protokolu až na výjimky nebyl bez závad ani jeden kontrolovaný dokument nebo úkon.

Upozorňování na nedostatky a nedodržování zákonů bylo odmítáno a zlehčováno slovy a výkřiky „Nestrašte nás pořád tím zákonem“, nebo „máme vlastní rozum“ atd.

Přidáme-li k výše uvedenému zjištění řadu dalších pochybení, potvrzených auditem hospodaření, porušení rozpočtových pravidel (potvrzeno MF), zpronevěru více než 2,7 mil. Kč, zadlužení města cca 14 mil. Kč, zastavením majetku, nehospodárným vynakládáním finančních prostředků při správě majetku města a jeho soustavné rozprodávání a v neposlední řadě chybné hospodaření s dotačními prostředky státu, je na místě se ptát:

Jsou lidé, zodpovědní za hospodaření města kompetentní zastávat tyto funkce?

Jsou kontrolní orgány města, KV a FV a především rada a zastupitelstvo kontrolními orgány? Přestože jste byli na porušování zákonů upozorňováni a znali výsledky kontrolních zjištění, obhajujete dále činnost představitelů města, zodpovědných za uvedené nezákonnosti.

V každé jiné demokracii by tito lidé odstoupili z funkcí nebo by je zvolení zástupci odvolali. A s největší pravděpodobností by stanuli před soudem.

Jenom zde porušování zákonů prochází rovněž díky vám, zastupitelům. Vám, kteří jste první a základní pojistkou demokracie a zákonnosti.

Nepochybuji o tom, že jsou mezi vámi slušní a poctiví lidé. Jenom nechápu, proč se většina z vás nechá vláčet tímto bahnem dobrovolně a bez odporu.

Vím, že odpovědné ve vašem čele je zbytečné stále vyzývat, aby odstoupili. Dobrovolně to neudělají, protože nemají ani trochu sebereflexe a „nemají se zač stydět“, jak prohlásila paní místostarostka a ještě jste jí někteří zatleskali.

Podobně jste zatleskali panu Křivohlavému, za označení mého diskusního příspěvku k porušení územního plánu a tím i k porušení stavebního zákona za divadelní představení (vystoupení). To se to kývá a tleská, když je za každé kývnutí veřejná zakázka z městské pokladny, kterou byste měl jako zastupitel hlídat a jako předseda stavební komise zabránit utrácení peněz města za nesmyslné projekty, které se nerealizují nebo se opakovaně mění.

František Immer

 ***

  

 
 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář