Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled témat:

7) Příspěvek do diskuze na veřejném zasedání zastupitelů 30.3., 1.4.

8) Podklady do diskuze na veřejném zasedání zastupitelů 30.3., 1.4. 

 

(7)

Příspěvek do diskuze na veřejném zasedání zastupitelů 30.3.

Vážení zastupitelé, dnes se máme bavit o rozpočtu a já se vám pokusím vysvětlit, že rozpočet je možno si představit i jako ementál, plný větších či menších tunýlků a černých děr. Jako příklad použiju rozpočet na Senior klub, protože tam je to nejnázornější a protože tam se to velmi podobá kalkulaci na domácnost. Z kalkulace na domácnost jsem i vycházel a spočítal si náklady v rodinném domku za rok. Ty jsem následně rozpočítal po dnech a vynásobil počtem dnů, kdy je klub v provozu. Samozřejmě jsem vzal v úvahu příkon spotřebičů, používaných v klubu. Po zaokrouhlení mi vyšla následující čísla nákladů za rok:

- elektrická energie 1 250 Kč místo rozpočtovaných 10 000 Kč

- plyn 300 Kč místo rozpočtovaných  7 000 Kč

- voda 300 Kč místo rozpočtovaných  8 000 Kč

Vidíte na první pohled, že to jsou značné rozdíly. Plánovanému rozpočtu se o nic víc nepřiblížím, ani kdybych zamhouřil obě oči a uvedené cifry zdvojnásobil. Vypadá to tak, že jsem ušetřil 25 000 Kč, což je slušná částka. Můžete namítnout, že plán je plán a skutečná spotřeba je něco jiného. S tím nelze než souhlasit, ovšem za předpokladu, že skutečné náklady budou vyúčtovány v závěrečném účtu a tato úspora se někde promítne. To se však nikdy nestalo. Nezbývá tedy než se zeptat, kam vede tento tunýlek? Do kapes ostatním uživatelům budovy kina nebo ještě někam jinam? Ale to už je otázka na přítomné představitele kontrolních orgánů.

Druhým možným tunýlkem mohou být platby za tzv. službu zpracování dat, kde je letos navrhováno 150 000 Kč. Další peníze na počítačové služby jsou ovšem rozpočtovány ve škole a v knihovně. V souhrnu to znamená, že za tyto peníze může být každý měsíc zakoupen nový počítač nebo balík softwaru (Office Standard 2007 stojí od 8 do 12 000Kč). Přestože se na tuto věc dotazuji už druhým rokem, uspokojivou odpověď jsem dosud nedostal. Jedná se v tomto případě o neschopnost srozumitelně vysvětlit výdaje nebo je to vyjádření arogance moci a nechuť odpovědět? Což pak je tak složité odpovědět, že upgrade softwaru vyjadřuje faktura č,.. opravy počítačů faktury číslo…, školení obsluhy faktury číslo… a vyjádřit jednotlivé částky, které by v souhrnu představovaly oněch 150 000 Kč? Samozřejmě, že může být každý měsíc vykázána a vyfakturována návštěva počítačového technika za 10 000Kč, ale jsou to účelně vynaložené peníze nebo další tunýlek? Opět otázka pro naše kontrolní orgány, ale i výzva pro zastupitele, kteří je mají úkolovat.

Předpokládám, že po více než dvoumilionové studené sprše se nad tím, jako zodpovědní zastupitelé, zamyslíte. Vaši kolegové v radě to bohužel neudělali, přestože dostali moji připomínku písemně.

 

A ještě otázka na pana starostu – proč se musí rozpočet dělat až na poslední chvíli v březnu? Nebudu zde házet ekonomickými termíny a pokusím se to říci zcela lidově. Známe přece předchozí rozpočet, a proto si můžeme udělat nový rozpočet třeba už v září. Ubereme ukončené akce, přidáme plánované akce a rozdělíme finance ve stejné výši jako loni. Až budeme vědět konkrétní sumu na příští rok, případně, objeví-li se nějaké změny v akcích, uděláme korekce podle stanovených priorit a může se nejpozději v lednu schvalovat. A to nemluvím o tom, že město musí mít střednědobý finanční výhled, který by měl korespondovat s Plánem rozvoje města.

Proč se to tak nedělá?

A jak to dopadlo? Zastupitelé opět schválili rozpočet se všemi chybami, na které byli upozorněni!!!

(To, prosím, opravdu není apríl.)

ing. Augustin Prouza


***

(8)


Podklady do diskuse na veřejném zasedání 30.3.2009

Stanovisko Ministerstva financí k vystoupení na veř. zased. 15.12.2008.

Ve svém vystoupení jsem 15.12.2008 mimo jiné upozornil na nesprávný postup při čerpání finančních prostředků z rozpočtu před schválením rozpočtových opatření a o porušení Zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech vč. porušení Vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Druhá připomínka se týkala stanovení podmínek pro rozpočtové provizorium a čerpání rozpočtových prostředků podle stanovených pravidel spíše nestanovení pravidel.

Na připomínky reagoval p. starosta tak, že si vykládám paragrafy podle svého. Požádal jsem proto o stanovisko MF. V odpovědi mi MF dalo plně za pravdu. Dodatečné schvalování rozpočtových změn a nestanovení pravidel pro rozpočtové provizorium je porušením rozpočtové kázně.

Na základě tohoto stanoviska a porušení zákona podávám stížnost na starostu města a radu města, jako orgány zodpovědné za hospodaření finančními prostředky. Žádám tímto zastupitelstvo, aby uložilo Finančnímu a Kontrolnímu výboru zjistit:

1) V kolika případech za poslední 3 roky byla porušena rozpočtová kázeň čerpáním fin. prost. dříve, než byly odsouhlaseny změny rozpočtových opatření a jejich výše.

2) V kolika případech za poslední 3 roky nebyla dodržena pravidla při čerpání fin. prostředků v rámci provizoria a jejich výše.

3) Kolikrát za poslední 3 roky nebyly dodrženy závěry a stanovené podmínky k nápravě ze zprávy auditora vč. průběžných zjištění (auditu), rady a zastupitelstva.

 

Vyřízení stížnosti očekávám v zákonné lhůtě. V opačném případě požádám podle doporučení o kontrolu Ministerstvo financí nebo orgány činné v trestním řízení.

 

4) Dále žádám zastupitelstvo, aby v případě zjištěných nedostatků se zodpovědnými osobami zahájilo kárná řízení, případně oznámilo vědomé porušování zákona příslušným orgánům.

To je jediná cesta jak ochránit město před případnou sankcí.

František Immer


 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář